2 สัปดาห์     50,000 บาท

วิชาการประเมินคุณภาพและตีราคาพลอยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพพลอยสีอย่างเป็นระบบ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ การตีราคาพลอย รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย

เนื้อหาวิชาโดยสังเขป (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณีศาสตร์
  • ปัจจัยสำหรับการประเมินคุณภาพพลอยสี
  • ประเมินคุณภาพพลอยสี ชนิดต่างๆ เช่น ทับทิม ไพลิน มรกต ตาแมว หยก เป็นต้น
  • การประเมินราคาพลอยสี
  • ภาคปฏิบัติ: ฝึกประเมินคุณภาพและตีราคาพลอยสีในระดับต่างๆ

โอกาสในการสร้างอาชีพ:

  • ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกหรือค้าส่งพลอยและเครื่องประดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • เป็นผู้ค้าอิสระ
  • สามารถทำงานในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
  • สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบพลอย.

ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาไทย

ราคาค่าลงทะเบียนเรียน: 50,000 บาท *โปรดชำระเงินเงินก่อนเปิดหลักสูตร 1 เดือนล่วงหน้า 

   

ทัศนศึกษาที่จันทบุรี (2 วัน 1 คืน)

เยี่ยมชมโรงงานเจียระไนพลอย ตลาดพลอย ร้านค้าพลอย เป็นต้น (*สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

อุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้รับ: หนังสือเรียน, กล้องพกพากำลังขยาย 10 เท่า และ ปากคีบ 

วุฒิบัตรที่จะได้รับในหลักสูตรภาษาไทย จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อความเป็นสากล 

 

2 สัปดาห์     50,000 บาท
2 สัปดาห์     50,000 บาท